Texte alternatif

Навчання коучінгу передбачає формування позиції

Я - ок, Ти – Ок.

Автор: Юрій Кравченко, сертифікований тренер ICPP

Методичний супервізор: Володимир Карікаш, майстер-тренер ІСРР
Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії  і менеджменту

 

“навчання майбутньому”:

Методологічні основи підготовки

коуч-консультантів у руслі positum-підходу

 

“Якщо думаєш на рік вперед – сади картоплю,

Якщо думаєш вперед на 10 років - сади дерева,

Якщо думай вперед на поколоіння – допомагай людям навчатись”

 

       На початку 90-х років 20 сторічча психотерапію було визнано самостійною і незалежну професією, спрямованою на покращення життя людини.

       На початку 2000-х років у світі було визнано ще одну професію, практикою якої є допомога людині у її розвитку, навчанні та успіху – коучінг.

       Окрім того, що ми, вочевидь, живемо в епоху розрізнення і пошуку відмінностей, людство як єдина велика сім’я має сьогодні дивовижні шанси об’єднувати потенціали, що накопичились у різних сферах практики та науки: задля покращення життя як окремої людини, сімї, громади, організації, так людства в цілому.

       У статті розкривається поняття коучінгу, коучінг-консультування, окреслюється потреба у методологічному базисі для сучасного коучінг-консультування, показується доцільність використання positum-підходу у якості такого базису, наводяться концептуальні, програмні та методичні орієнтири тренінгової підготовки коуч-консультантів у руслі positum-підходу.

       Коучінг сьогодні все частіше визнається однією з тих професійних послуг, замовлення якої стрімко і прогресивно зростає - як у розвинутих суспільствах, так і у суспільствах, що розвиваються.

       Коучінг, з одного боку, методологічно межує зі «звичайним» психологічним консультуванням (counseling), тренінговими методами розвитку особистості, психотерапією, а з іншого, концептуально та історично пов'язаний з управлінським консалтінгом, управлінням та розвитком персоналу і ефективно використовується саме в цих сферах [2;3;10;13; 22].

       В той же час, парадигма коучінгу у Європі та світі настільки довела свою продуктивність, що сьогодні коучінг визначають не лише як інструмент управлінського та організаційного розвитку (бізнес-коучінг), але й як інструмент ефективного самоменеджменту та саморозвитку для кожної окремої особистості не залежно від її стилю життя (життєвий коучінг).

       Сьогодні коучінг визнається як ефективний психологічний інструмент позитивних змін та розвитку людського потенціалу [2,9].

       В той же час, прагматично-інструментальна орієнтованість цієї сфери психологічної практики перетворює коучінг на набір технологій, що не має під собою ґрунтовного теоретичного та методичного базису, який, очевидно, має містити у собі по-перше, системну теорію особистості, а по-друге описувати методологію навчання коуч-консультуванню. У якості такого базису, є доцільним використовувати одну з тих персонологічних систем, яка відповідає вимогам науковості, практичної ефективності та концептуально збігається з основними позиціями коучінгу [2;10; 22]:

· Позитивність.

· Сфокусованість на ресурсах та рішеннях.

· Повага до самостійності особистості у її пошуку власних рішень.

· Фасилітивний підхід.

· Структурованість методу та короткотерміновість послуги.

       Однією з таких персонологічних систем є метод Позитивної крос-культурної психотерапії Н. Пезешкіана (далі метод ППТ) [8;12;14-21]. Назва методу походить від лат. positum, що значить «той, що має місце», «даний», «фактичний», «наявний». Згідно методу ППТ, труднощі, проблеми, протиріччя, незадоволені потреби та конфлікти є фактичною даністю життя особистості, але в той же час, її здібності, ресурси, можливості, здатність пізнавати, любити та перетворювати світ на краще є такими ж невід’ємними даностями – і, згідно ППТ, консультант звертає увагу клієнта і на те і на інше. Відтак, метод ППТ гармонійно поєднується з концептуальною філософією коучінгу і може добре виступати у якості його теоретичного та методичного базису. Покажемо це.

       Коучінг сприяє виявленню власних скритих ресурсів та здібностей, а також розвитку свідомої компетентності. [3, 52-53]. Коучінг тісно пов’язаний з розробкою систем саморозвитку [22, 69]. Метод ППТ так само орієнтований на здібності людини та свідоме підвищення її самокомпетентності (принцип надії та принцип самодопомоги) [16;20;21].

       В коучінгу передбачаються 2 форми єдиного простору: співпраця та супровід [22, 16]. Це відповідає принципам партнерства методу ППТ [21].

       Процесуально коучінг передбачає заохочення, підтримку, постійний зворотній зв’язок, мотивацію до розвитку нових здібностей і можливостей, визначення, уточнення та оновлення цілей. Інструментально це реалізується за допомогою інтерв’ю та запитань, метафор та притч, порівняльного аналізу, перехресного картування, фіксації ресурсів та досягнень тощо. Однак, ці процедури та техніки у коучінгу мало систематизовані. В той же час, метод ППТ, використовуючи всі вищезазначені прийоми, не просто реалізує їх тактично, а й інтегративно вміщує їх в 5-крокову мета-модель. Завдяки високому рівню алгоритмізації (5 крокова мета-модель, 1-ше інтерв’ю), можливості моделювання (балансні моделі) та структурованості методик технологія коучінгу у руслі positum-підходу є, з одного боку, зручною для ефективного засвоєння консультантами під час їх навчання у формі тренінгових сесій, а з іншого, є прозорою для самих клієнтів, чим виконується умова дотримання принципу самодопомоги [4-7; 9; 11].

       Використовуючи метод ППТ у якості базису коучінгу нами була розроблена авторська система коучінгу у руслі positum-підходу, концептуальні особливості якої ми формулюємо у вигляді п’яти мета-принципів [24]:

1. ? Цілісність бачення життя людини (на основі балансної моделі).

2. Конкретність і диференційованість задач (на основі диференційно-аналітичної теорії Н. Пезешкіана).

3. C Опора на ресурси і здібності особистості (клієнта).

4. фокусування на результативних рішеннях (фасилітація пошуку рішень).

5. ?Спрямованість в майбутнє (розширення системи цілей).

       Ці мета-принципи, є проекцією 5 кроків змін у руслі Позитивної психотерапії з процесуальної площини на концептуальну і розкривають 3 фундаментальні принципи Позитивного підходу, виділені Н.Пезешкіаном.

       Надалі розглянемо основні методологічні моменти навчання коуч-консультантів. Розроблений нами курс післядипломної підготовки коуч-консультантів містить 5 навчальних модульних сесій, кожна з яких проходить в інтерактивній тренінговій формі і передбачає опанування теорії, практичні заняття з супервізією та особистісний досвід [24].

       Структура навчальних сесій вибудовується за моделлю експереєнційного навчання Колба-Фрая з врахуванням змінності в активності різних видів інтелекту за моделлю Гарднера [1; 23].

       При цьому, на наш погляд, корисно формувати закономірну, а не хаотичну зміну активності різних видів інтелекту:

       1) у випадку високої тривожності навчальної групи на початку її роботи варто починати з активізації вербального, візуального, аудіального та міжособистісного інтелекту (ризиковано з внутрішньо-особистісного та кінестетичного);

       2) при подальшому подолання первинних емоційних бар’єрів орієнтаційної стадії розвитку групи (насамперед, через вербалізацію та отримання початкової «орієнтуючої» інформації) корисно активізувати кінестетичний інтелект – насамперед через рухові вправи («криголами») або, хоча б через мінімальну рухову активність у групи (при цьому варто відрізняти вправи-«криголами» від вправ-«енерджайзерів», адже необхідність бути емоційно-вільним за відсутності такої готовності може лише посилити захисти окремих учасників і затягнути процес переходу до зрілих стадій роботи всієї групи);

       3) конструктивність переходу групи через конфліктні стадії залежить, насамперед, від факту наявного вивільнення ресурсів та здібностей міжособистісного інтелекту (здатність вибудовувати діалогічні відносини з тренером та іншими учасниками групи, здатність вступати у договірні, взаємовідповідальні та самовідповідальні відносини тощо);

       4) по мірі наближення до продуктивної стадії роботи навчальної групи кількість навчально-тренінгових вправ спрямованих на внутрішньо-особистісний та міжособистісний інтелект зростає;

       У ході навчання коуч-консультантів важливо орієнтувати спеціалістів щодо дотримання відповідної професійно-особистісної позиції по відношенню до клієнта, процесу коучінгу та своєї ролі у цьому процесі. Ми пропонуємо орієнтувати коуч-консультантів у таких наступних концептуальних та компетентнісних позиціях:

       1. Розрізнення і рефлексія коуч-консультантом своєї суб’єктивної реальності та суб’єктивної реальності клієнта й утримування останньої у фокусі основного предмета своєї уваги і роботи (принцип диференціації).

       2. Безумовна повага до особистості клієнта, його здібностей та ресурсів. Утримування екзистенційної позиції “Я+ Ти+” (принцип надії).

       3. Підтримка клієнта у його здібності допомагати самому собі, формувати власне продуктивне бачення своєї ситуації та відшукувати власні оптимальні рішення (актуальні здібністі “впевненість у здібностях парнера” та “довіра”; принцип самодопомоги).

       4. Робота з клієнтом у відкритих, договірних («контрактних»), самовідповідальних відносинах (позиція “Дорослий-Дорослий”, принцип договору).

       5. Баланс «процесуальності» та «алгоритмічності» в керуванні спрямованістю консультативного діалогу (актуальна здібносіть “цілеспрямованість”; принцип балансу “процес-результат”).

 

       Відтак, важливими вміннями коуч-консультанта є укладання угоди з клієнтом та фасилітація укладання угоди клієнта з самим собою. Ці дві задачі у коучінгу є тісно пов’язаними. Спочатку клієнт у відносинах з коучем вчиться вибудовувати зрілі, самовідповідальні, договірні відносини, а потім вчиться це робити по відношенню до самого себе. Коуч у цьому процесі є спочатку наставником, потім моделлю для наслідування, а потім модератором і фасилітатором.

       Сам коуч первинно навчається цьому на навчальних сесіях, входячи у договірні відносини з тренером. Відтак, важливим елементом методики навчання коучінгу є укладання контракту з групою.

       В Україні професійне коучінг-навчання здійснюється Українським Інститутом позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту.

       Починаючи з 2007 року в м. Ніжині розпочалась підготовка коуч-консультантів за програмою післядипломної професійної освіти “Коучінг та організаційне консультування”. Дану програму було розроблено автором статті та пілотно адаптовано протягом 2005-2006 р.р., а у серпні 2006 р. –сертифіковано у Німеччині.

       Також в Україні реалізується програма з неформальної освіти для молодих спеціалістів на напрямком “Коучінг у соціальній роботі з молоддю”. Програма здійснюється Молодіжним соціально-психологічним центром «Псі-Поліс», насамперед, у лінії проектів Таборів особистісного розвитку «Літній Псі-Зон» та «Зимовий Псі-Зон», що успішно розгортається і Україні з 2001 року.

       Зацікавлені у співпраці колеги та організації з запитами та пропозиціями можуть звертатися до Українського Інституту Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту за електронною адресою positum_ukraine@yahoo.com.

       Також автор статті запрошує Вас до дискусій і науково-методичної співпраці у руслі тематики статті та суміжних тем. Для листування використовуйте адресу: yurka_k@mail.ru

Літературні джерела:

1. Гарднер, Г. Множинні інтеллекти. Теорія у практиці. – К. - 2004.

2. Грант Э., Грин Дж. Коучинг принятия решений – СПб.: Питер, 2005.

3. Дилтс Р. Коучинг с помощью НЛП. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.

4. Карикаш В.І., Кравченко Ю.Е. Методы принятия решений. – Черкассы, УНЦПП - Черкасская академия менеджмента. – 2002.

5. Карикаш В.І., Кравченко Ю.Е. Основы менеджмента. – Черкассы, УНЦПП - Черкасская академия менеджмента. – 2002.

6. Карикаш В.І., Кравченко Ю.Е. Управление персоналом. – Черкассы, УНЦПП-Черкасская академия менеджмента. – 2002.

7. Карикаш В.І., Орловецкая Е.Я., Кравченко Ю.Е. Основы психологического консультирования. – Черкассы, УНЦПП - ЧАМ. – 2002.

8. Карікаш В.І. Позитивна психотерапія Н.Пезешкіана – новий напрямок в світовій психотерапії, визнаний ЄАП.//Форум психіатрії і психотерапії. Т.3. Львів, 2001. – с.46-49.

9. Карікаш В.І. Соціально-психологічна підготовка керівних кадрів – питання побудови концепції. //Збірник праць міжнародної конференції „Управління активними системами в бізнесі, освіті, техніці”. – Черкаси, Черкаський інститут управління, 2002. – 132 с.

10. Коучинг: истоки, подходы, перспективы / Сб. статей – СПб.: Речь, 2003.

11. Кравченко Ю.Є. Використання балансної моделі Н. Пезешкіана в управлінні організацією. //Збірник праць міжнародної конференції „Управління активними системами в бізнесі, освіті, техніці”. – Черкаси, Черкаський інститут управління, 2002. – 132 с.

12. Леонтьев Д.А., Мазур Е.С., Шапиро А.З. Позитивная психотерапия Носсрата Пезешкиана.//Психологический журнал. 1991. Т.12. № 6, с. 105-107. Львів, 2001. – с.46-49.

13. Огнев А.С. Оргконсультирование в стиле коучинг. – СПб.: Речь, 2003.

14. Пезешкиан Н. 33 – и одна форма партнерства: пер. с нем. – М..: Медицина, 1998. – 288 с.

15. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как терапевт.// Пер. с англ., нем.: М.: Смысл, 1993. – 332 с.

16. Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни.//Пер. с нем.: М.: Медицина, 1995. – 336 с.

17. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории в психотерапии.// Пер. с нем.: - М.: Смысл, 1993. – 240 с.

18. Пезешкиан Хамид. Основы позитивной психотерапии. – Висбаден-Архангельск: Изд-во Архангельского мединститута, 1993. – 116 с.

19. Пезешкиан Хамид. Позитивная психотерапия как транскультуральный подход в российской психотерапии. – Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – СПб., 1998. – 83 с.

20. Пезешкиан Н. Если ты хочешь иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, что никогда не делал. – М.: ИПП, 2005.

21. Пезешкиан Н. 33 и 1 форма партнёрства: Пер. с нем. – М.: ИПП, 2005.

22. Самоукина Н., Туркулец Н. Коучинг – ваш проводник в мире бизнеса.- СПб.: Питер, 2004.

23. Фопель К. Эффективный воркшоп. Динамическое обучение. – М., 2003.

24. Coaching and counseling in organization. J.Kravchenko, V.Karikash // The training program of postgraduate certified course, Wiesbaden. - 2006.